RSS
 

بایگانی ‘حمل و نقل’ دسته ها

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺠﺪد ﭘﺮواز ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﺪﻣﻪ‬

۱۴ فروردین

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺠﺪد ﭘﺮواز ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﺪﻣﻪ‬

‫ﺧﻼﺻﻪ‬
‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ درﮔﯿﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮا و‬ ‫اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﺮﻗﺒﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﭘﺮوازﻫﺎ دارد. و از اﯾﻨﺮو اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺪد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺑﻌﺪ از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺧﺘﻼل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ‬
‫اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻧﻬﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ روش ﺣﻞ اﺑﺘﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ )‪ (SA‬ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬

‫ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺠﺪد ﭘﺮواز، اﺧﺘﻼل در ﭘﺮواز، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﺪﻣﻪ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﯿﺮوﺳﺘﯿﮏ‬

 

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎوﮔﺎن، ﺗﺨﺼﯿﺺ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﻪ‬ ‫اﺳﺖ. در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﭘﺮوازی اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ‬ ‫ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد.‬ ‫از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.‬

‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮواز ﯾﮏ ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎوﮔﺎن در ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻘﺾ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﻌﺪاد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮدد، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ دادن ﻣﺴﺎﻓﺮان‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺮواز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺮواز ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪام ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ‬ ‫ﻧﺸﻮد. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری و زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﺮوه ﭘﺮوازی را ارﺿﺎ ﻧﻤﻮده، ﺗﻌﺪاد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺷﻮد.‬ ‫ﺧﺪﻣﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮواز، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.‬ ‫ﺳﺎزی ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی، ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی‬ ‫ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوازﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮوازی از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری و‬ ‫زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ آنﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﮐﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻼشﻫﺎی‬ ‫زﯾﺎدی ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوازی‬ ‫در ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﻮد]۱[….

آدرس مقاله در گروه : ایمیل " مقالات عمرانی سری ۲ "

جهت دانلود فایل در گروه CityGroup عضو شده و از صفحه اول گروه یا Messages دانلود فرمایید. و برای پیدا کردن مطلب مورد نظر می توانید عنوان مطلب را در قسمت search مطالب گروه ، سرچ نمایید. ( صفحه اول گروه – زیر عکس گروه – ابزار جستجوی یاهو )

شما با عضویت در این گروه می توانید به تمامی مقالات مهندسی عمران، معماری و ساختمان این گروه در قسمت Messages دسترسی داشته باشید.
CityGroup مساوی است با کتابخانه مهندسین عمران ،  معماری و ساختمان

آدرس عضویت در گروه : http://www.join.4civil.ir/

نکته مهم : قبل از عضویت در گروه  وارد ایمیل خود شوید بعد اقدام به عضویت نمایید.

لینک روش جستجو در بانک اطلاعاتی CityGroup

 
دیدگاه‌ها خاموش

نوشته شده در دسته حمل و نقل

 

بررسی تاثیر مترو های واصل به شهرهای اقماری درکاهش ترافیک و صرفه جو یی ها ی اقتصادی و زیست محیطی در ک

۲۷ آذر

نویسندگان:

[ سیدجواد میرمحمدصادقی ] – استاد یار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ا یران
[ علی نسودی ] – دستیار تحقیقاتی ، دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:

با توجه به رشد سرسام آور جمعیت و توسعه شهرها، حمل و نقل عمومی توسعه یافتـه و نیاز به ا یجاد راهکارهای مناسب و توسعه سیستم های حمل و نقل سریع افزایش یافته اسـت . بـا افزایش ترافیک و نیز متعاقب آن افزایش هز ینه های اقتصادی و اجتماعی و ز یست محیطی ، نیاز به روشی برای کاهش تراف یک شهری و رفع معضلات فوق احساس میشود . یکی از راه ها ی غلبه بر مشکلات در شهرها کاهش تراکم شهر توسط ا یجاد شهرکها و شهر ها ی اقمار ی است . در ا یـ ن میان موضوع مهم در جذب مردم در این شهرها ارتباط صحیح این شهرها به شهر مرکز ی است . لذا ا ی جاد بستر ی مناسب برا ی توسعه شهرهای اقمار ی از طریق ا یجاد یک سیستم حمل و نقل مناسب برا ی اتصال این شهر ک ها (شهر ها ی اقماری ) به شـهر مرکـز ی و اصـلی از اهمیـت خاصـی برخوردار است . در ا ین مقاله با ارائه آمار مختلف از تجارب ایجاد شده در عرصه بـین المللـی ، احداث شهرکهای اقمار ی و تا ثیر اتصال متروها ی شهری به این شـهرکها در کـاهش ترافیـ ک و صرفه جو یی های اقتصادی و ز یست محیطی بحث شده و سپس با ارائه دو مثال نمونه بـا تحلیـل های عددی و محاسبات مربوط به مقا یسه هز ینه های احداث و ساخت سیستم مترو و هزینه هـ ی صرفه جو یی شده توسط این سیستم و نیز محاسبه نسبت فایده به هز ینه به توجیه پـذیری و مـوثر بودن این سیستم ها در جذب و رفع مشکلات ترافیکی ، انرژ ی و محیط ز یست پرداخته شده است .

دریافت کل مقاله به صورت  PDF بررسی تاثیر مترو های واصل به شهرهای اقماری درکاهش ترافیک

 

 
دیدگاه‌ها خاموش

نوشته شده در دسته ترافیک, جابجایی, حمل و نقل, دانلود, عمومی عمران

 

متدلوژی طراحی و اجرای خط ویژه اتوبوس در خیابانهای کاشانی – امینی شهرستان ارومیه

۲۷ آذر

نویسنده:

[ حمید شیرمحمدی ] – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:

موضوع این تحقیق بررسی تبعات خط ویژه(Exclusive Bus Lane )در مسیر خیابان کاشانی امینی و لزوم اجرای این طرح می باشد . ایجاد این خط ویژه سبب کاهش ۲۷ درصدی طول مسیر حرکت اتوبوسها نسبت به مسیر قبلی می گردد . کاهش ۲۷ درصدی در مسافت سفر اتوبوسها سبب کاهش آلودگی ٬ کاهش هزینه تعمیر و نگهداری اتوبوسها و از همه مهمتر کاهش زمان سفر اتوبوسها می گردد که آن نیز ٬ سبب افزایش رغبت استفاده از اتوبوس و سیستم حمل و نقل عمومی از سوی مردم در این خط می شود و توجیه قابل قبولی از اجرای این طرح ارائه می باشد .

دریافت کل مقاله متدلوژی طراحی و اجرای خط ویژه اتوبوس در خیابانهای کاشانی

 

 
دیدگاه‌ها خاموش

نوشته شده در دسته جابجایی, حمل و نقل, دانلود, عمومی عمران

 

به کار گیری شاخص ریسک برای اولویت بندی معابر با هدف افزایش ایمنی عابران پیاده در معابر شهری

۲۷ آذر

شهریار افندی زاده : دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم صنعت ایران 

امید افصحی : کارشناس  شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران

دریافت کل مقاله به صورت  PDFبه کار گیری شاخص ریسک برای اولویت بندی معابر با هدف افزایش ایمنی عابران پیاده در معابر شهری

 

 
دیدگاه‌ها خاموش

نوشته شده در دسته جاده, حمل و نقل, دانلود, عمومی عمران

 

نقش خبر و اطلاع رسانی در مهندسی ترافیک و حمل و نقل شهری

۲۵ آذر

نویسند‌گان:

[ محمد مقاره ] – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل
[ سمیرا ابراهیمی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل

خلاصه مقاله:

برای دست یابی به نتیجه بهینه در پروژه های حمل و نقلی لازم است در تمام زمان اجرای یک پروژه ٬ از زمان مطالعات تا سال ها پس از بهره برداری اطلاع رسانی مناسب و به هنگام انجام شود . این اطلاع رسانی باعث اجرای بهتر و موفق تر طرح ها ٬ جلب مشارکت شهروندان ٬ توزیع مناسب اخبار و اطلاعات و جلوگیری از رانت خبری ٬ فراهم کردن زمینه نقد کارشناسی و جلوگیری از غیرکارشناسی و سیاسی شدن فضا ٬ ایجاد بستر استفاده از ایده کارشناسان خارج از طرح ٬ تبلیغات بدون هزینه در رسانه ها ٬ کسب رضایت شهروندان از مدیریت شهری می شود . البته نباید فراموش کرد که رعایت اصول صداقت ٬ پرهیز از بزرگنمایی و در نهایت انتشار صحیح و به موقع اخبار در هر مرحله از اطلا رسانی طرح ها بسیار موثر است . با رعایت این اصول و توصیه ها می توان امیدوار بودن زمینه توفیق طرح های حمل و نقل و ترافیک بیش از پیش فراهم شود .

 

دریافت کل مقاله به صورت نقش خبر و اطلاع رسانی در مهندسی ترافیک و حمل و نقل شهری  PDF

 

 

 
دیدگاه‌ها خاموش

نوشته شده در دسته ترافیک, جابجایی, حمل و نقل, عمومی عمران

 

بررسی و ارزیابی طرح تردد نوبتی شهر تهران

۲۵ آذر

نویسندگان:

[ بهنام امینی ] – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ر ه )
[ مرتضی مجردی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

خلاصه مقاله:

یکی از روشهای اعمال محدودیت های ترافیکی، طرح تردد نوبتی خودروها است که در مکان و زمان معینی به موراجرا گذارده می شود و هدف ان از کاهش تراکم ترافیک و آلودگی هوا و سایر عوارض ترافیکی است. در طول چند دهه گذشته تجربیات نسبتا محدودی از اجرای این طرح در سایر کشورهای جهان وجود داشته است که عموما با نتاتیج نه چندان چشمگیر مواجه بوده اند. درکشور ایران پس از چند تجربه کوتاه مدت و ناموفق در اجرای این طرح نهایتا در نیمه آذرماه سال ۱۳۸۵ این طرح به مورد اجرا گذارده شده و تاکنون نزدیک به یکسال از اجرای ان میگذرد .
هدف از این مقاله بررسی تجربیات اجرای طرح تردد نوبتی خودروها در سایر کشورها و تجزیه و تحلیل نتایج مربوطه و نهایتا ارزیابی میزان موفقیت آن در شهر تهران بر اساس آمارگیری مقاطع مختلف بوده است. نتایج این بررسی ها نشان داده است که کارایی این طرح در کاهش مسافت پیموده وسایل نقلیه، مصرف سوخت و آلودگی هوا چدان چشمگیر نبوده است. همچنین به علت تغییر الگوی سفرها در نواحی داخل محدوده طرح وضعیت عبور و مرور بهبود یافته در حالیکه درحاشیه و خارج محدوده وضعیت ترافیک نامطلوب شده است.

 

دریافت کل مقاله به صورت  بررسی و ارزیابی طرح تردد نوبتی شهر تهران PDF

 

به نقل از : http://gatch.blogfa.com/post-2532.aspx

 

 
دیدگاه‌ها خاموش

نوشته شده در دسته جابجایی, حمل و نقل, عمومی عمران

 

بررسی روش ها و ارایه معیارهای نسبی در ارزیابی مقایسه ای شبکه های سریع السیر ریلی

۲۵ آذر

نویسند‌گان:

[ محسن ناظم ] – دانشجو ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس حمل و نقل و ترافیک پا یگاه مدیریت دانش شهری شهرداری تهران

[ مرتضی طباطبایی شوریجه ] – دانشجو ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف

 خلاصه مقاله:

امروزه مسأله حمل و نقل عمومی در دنیا، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به کمبود سوخت های فسیلی و قیمت بالا ی آن در بیشتر کشورها از یک سو، و آلودگی محیطی ناشی از تردد وسایل نقلیه از سوی دیگر ، نیاز روزافزون به گسترش سیستم های حمل و نقل عمومی و توجه به کارآ یی بهتر آنها روز به روز بیشتر احساس می شود . یکی از بهترین گز ینه ها در حمل و نقل عمومی ، سستم قطار شهر ی یا مترو است . امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا، سیستم های ریلی درون شهر ی به جابجایی مسافران و سرویس دهی مشغول هستند . با توجه به تفاوت ساختار اقتصاد ی شهرها و میزان سوبسید و خدمات ارایه شده از طرف دولت ها به شهروندان، مقایسه شبکه های مترو در شهرهای مختلف از اهمیت زیاد ی برخوردار است و نشانگر وضعیت نسبی خدمات حمل و نقل همگا نی به ساکنان شهرها ی بزرگ خواهد بود . از مهمترین شاخص هایی که به کمک آنها می توان کارآ یی یک سیستم قطار شهر ی را مورد بررسی قرار داد، شاخص همبستگی و شاخص دسترس ی است . در این پژوهش، شبکه های حمل و نقل سریع السیر ریلی ۴ ، برای هشت شبکه مترو در آمر یکای شمالی ، آمر یکای جنو بی ، اروپا، آفر یقا و ایران به عنوان نمونه با توجه به اهداف یاد شده ، مورد ارزیابی قرار می گیرد . این شبکه ها مربوط به خطوط مترو در شهرها ی وین ، سانتیاگو، آمستردام، مونترآل، لیون ، قاهره، آتن، اصفهان و تهران هستند . از روش ارایه شده در این پژوهش می توان برای مقایسه هر مجموعه از شبکه ها ی مترو استفاده نمود .

Continue reading “بررسی روش ها و ارایه معیارهای نسبی در ارزیابی مقایسه ای شبکه های سریع السیر ریلی” »

 
دیدگاه‌ها خاموش

نوشته شده در دسته ترافیک, جابجایی, حمل و نقل, دانلود, عمومی عمران

 

مروری بر تازه ترین سیستمهای حمل و نقل

۱۲ آذر

شاید به جرات بتوان گفت که یکی از مقوله‌هایی که طی عصر حاضر بشدت دستخوش تحول و دگرگونی بوده است، حمل‌ونقل است. کما این که روند ساخت چرخ، ترن، موتور درون‌سوز، هواپیما و… که طی این چند سال رشد خیره‌کننده‌ای داشته‌اند امروز نیز کاربری فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه حمل‌ونقل و در نهایت تحقق سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل همان تحول شگرفی هستند که ماهیت این صنعت را دگرگون ساخته‌اند. در واقع امروز بشر به جایی رسیده است که رویای سیر و سفر در مثلث هوشمند را تحقق‌یافته می‌بیند. مثلثی که بر سه پایه راه هوشمند، خودروی هوشمند و راننده هوشمند استوار شده و هدف از به‌کارگیری آن توانمندسازی رانندگان در انتخاب بهترین شیوه‌ها و کارآمدتر و ایمن‌تر ساختن نظام حمل‌ونقل است.

 

Continue reading “مروری بر تازه ترین سیستمهای حمل و نقل” »

 
دیدگاه‌ها خاموش

نوشته شده در دسته جابجایی, حمل و نقل, عمومی عمران

 

بررسی سیاست­های جهانی زیست محیطی در حمل و نقل شهری و الگوگیری از آن در ایران

۰۶ آذر

چکیده:

بحران­های اخیر آلودگی هوا در کشور، نشان­دهنده ضرورت توجه همه جانبه به این مساله است. مساله مبارزه با اثرات زیست محیطی حمل و نقل در سراسر دنیا، مورد توجه خاص سیاستگذاران قرار گرفته و تحقیقات گسترده­ای برای جهت بخشیدن به نحوه کاهش آن و دستیابی به سیستم­های حمل و نقلی پاک، انجام شده اند. در این مقاله، ابتدا مروری بر تجربیات جهانی در عرصه محیط زیست و حمل و نقل شهری به عمل آمده است و پس از بررسی سیاست­های موثر در این زمینه، برخی راه حل­های مهم در سطح کلان ارائه شده اند.

متن کامل مقاله بررسی سیاست­های جهانی زیست محیطی

 

به نقل از : http://gatch.blogfa.com/post-3346.aspx

 
دیدگاه‌ها خاموش

نوشته شده در دسته آلودگی, ایران, حمل و نقل, دانلود, عمومی عمران

 

حمل و نقل عمومی و ترافیک

۲۸ تیر

تهیه کننده : امیر ارغوانی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

معاونت بهره برداری – مدیریت امور ایستگاه ها

هفتمین کنفرانس حمل و نقل

دریافت کل مقاله به صورت PDF

 

به نقل از : http://gatch.blogfa.com/post-2522.aspx

 
 

مکانیابی پایانه های اتوبوس برون شهری جدید با هدف کاهش زمان دسترسی استفاده کنندگان

۲۸ تیر

نویسند‌گان:

[ شهریار افندی زاده ] – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
[ مجیدرضا افیونیان ] – کارشناس ارشد ش رکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران
[ آرش جلالی برسری
] – کارشناس شرکت مطالعات جامع حمل ونقل وترافیک تهران

خلاصه مقاله:

در این مطالعه جهت مکانیابی و لکه گذاری محدوده های مناسب برای ایجاد پایانه های جدید در شـهر تهران از یک مدل مکانیابی ریاضی استفاده گردید . هدف از ایجاد پایانه هـای جدیـد افـزایش دسترسـی شهروندان و کاهش زمان دسترسی آنها به تسهیلات پایانه ای و نیز تمرکززدایـی پایانـه هـای موجـود می باشد . پارامترهای ورودی مدل ریاضی استفاده شده شامل تقاضای استفاده از تسهیلات پایانه های برون شهری و نیز زمان سفر برروی هر یک از کمانهای شبکه حمل ونقل شهر تهران در زمـان اوج ترافیـک می باشند . جهت تعیین تقاضا با انجام یک آمارگیری مبد أ – مقصد در مقیاس وسیع و با تعداد زیاد آمارگر ، کلیه مراجعین به پایانه های موجود شمارش و با تعداد متن اسبی از مراجعین مصاحبه به عمل آمد . همچنین زمان سفر روی کمانهای شبکه نیز از مدل به هنگام شده حمل ونقل و ترافیک شـهر تهـران اسـتخراج گردید . الگوریتم ریاضی مدل انتخاب شده به گونه ای طراحی شد که نسبت به زمان مطلوب انتخاب شـده، حساس می باشد . به عبارت دیگر حل الگوری تم ریاضی طراحی شده تحـت محـدودیت زمـان دسترسـی شهروندان به تسهیلات انجام خواهد شد .

Continue reading “مکانیابی پایانه های اتوبوس برون شهری جدید با هدف کاهش زمان دسترسی استفاده کنندگان” »

 

عوامل موثر بر ایمنی در تقاطعات همسطح

۲۸ تیر

نویسندگان:

[ شهریار افندی زاده ] – دانشیار دانشکده مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران
[ محمود احمدی نژاد ] – استادیار دانشکده مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران
[سیدابراهیم عبدالمنافی ] – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:

امروزه استفاده از وسیله نقلیه شخصی موردتوجه عموم مردم است . هر روزه بر تعداد و میزان استفاده از اتومبیل افزوده می شود . این امر در عین حال که تحولی اساسی در حمل و نقل بوجود آورده است ٬ مشکلاتی را نیز موجب گشته است . استفاده روزافزون از اتومبیل با ساختار فیزیکی و بافت شهرها هماهنگ نیست . در نتیجه با گذشت زمان ٬ مشکلات و معضلات استفاده از این وسیله بر همگان آشکار گردید .

Continue reading “عوامل موثر بر ایمنی در تقاطعات همسطح” »

 
 

ایمنی در حمل و نقل ریلی الکتریکی : جریانهای سرگردان و پتانسیل ریل به زمین و راههای کاهش اثرات مضر آن

۲۷ تیر

ویسند‌گان:

محمدعلی صندیدزاد – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت
میثم اسکندری- کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن برقی دانشگاه علم و صنعت

خلاصه مقاله:

انرژی محرک در لکوموتیوهای دیزل و برقی ٬ صرف راه اندازی تراکشن موتورها می شود . لکوموتیوهای برقی انرژی الکتریکی مورد نیاز تراکشن موتورهای خود را مستقیماً از طریق شبکه تغذیه که به ۲ صورت خط بالا سری یا ریل سوم است تامین می کنند . یکی از انواع خط وط تراکشن الکتریکی خطوط DC یا جریان مستقیم می باشند . انرژی الکتریکی در محلی که پست کشش ۱ نامیده می شود به سیستم راه آهن برقی تحویل می گردد . جریان تراکشنی تامین شده توسط پست کشش از طریق شبکه تغذیه به وسیله تراکشنی رسانده می شود ٬ سپس از طریق ریلها به سمت باسبار منفی پست کشش باز می گردد .

از آنجا که ریلهای حرکتی نسبت به زمین به طور کامل عایق نیستند بخشی از جریان مسیر برگشت به داخل زمین نشت پیدا می کند . این جریان نشتی به زمین نفوذ کرده و یک مسیر موازی با مسیر اصلی برگشت جریان ( ریلها ) را از درون زمین ایجاد خواهد کرد و از طریق زمین به سوی منبع تغذیه که همان پست تراکشن ( باس بار منفی پست ) باز خواهد گشت ٬ به این جریان نشت پیدا کرده به داخل زمین ٬ جریان سرگردان ۲ گفته می شود . مهمترین عناصر تشکیل دهنده مسیر جریانهای سرگردان خطوط لوله فلزی قرار گرفته در داخل زمین و تقویت کننده های فلزی داخل بتن تقویت شده می باشند .

Continue reading “ایمنی در حمل و نقل ریلی الکتریکی : جریانهای سرگردان و پتانسیل ریل به زمین و راههای کاهش اثرات مضر آن” »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته حمل و نقل, دانلود

 

بررسی وضعیت شبکه حمل و نقل در زمان وقوع سانحه از دیدگاه مدیریت سوانح

۲۷ تیر

نویسند‌گان:

[ محمود احمدی نژاد ] – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

[ افشین شریعت مهیمنی ] – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

[ علیرضا افخمی فینی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت

 

خلاصه مقاله:

یکی از مهمترین مسائل قابل مطرح در عرصه برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل، مـسئله سوانح و ایمنی می باشد . از آنجا که حمل و نقل زمینی غیر ریلی (جاده ای درون شهری ) بخش عمده ای از سفرها را پوشش می دهد، ارتقاء ایمنی در این مـسیرها دارای اهمیـت بسزایی می باشد . یکی از پیامدهای نقصان ایمنی، تصادفات است . قابل توجـه اسـت کـه خسارات جانی تنها یک بخش از آسیبهای تصادفات بشمار مـی آینـد . خـسارتهای مـالی، روحی، روانی و تاخیرات طولانی مدت از دیگر پیامدهای تصادفات محسوب می شـوند، که تقر یبا ً گر یبانگیر همه کشوره ا ی جهان می باشد . در کشور ما نیز سـالانه تـصادفات عدیده ای به علت عدم توجه لازم به مسئله ایمنی متحمل می شود، ولی همچنان به بحـث حوادث در قالب یک پروسه کامل پرداخته نمی شودو هنوز یک رویکرد مدیریت جـامع و کامل بوجود نیامده است .

Continue reading “بررسی وضعیت شبکه حمل و نقل در زمان وقوع سانحه از دیدگاه مدیریت سوانح” »

 
بدون دیدگاه

نوشته شده در دسته حمل و نقل, دانلود

 
 
فروش تبدیل کیا ترنم
افزودنی های تبدیل گچ به سیمان
افزودنی های ساخت انواع چسب پایه سیمانی و گچی برای دیوار های هبلکس ، بتن سبک ، بلوک و دیوار گچی